Úthlutunarreglur

Eftirfarandi reglur gilda um umsóknir, fjárhæðir og greiðslur úr Fræðslusjóði Kjalar. Gilda frá 1. maí 2018 (Unnið er að endurskoðun /sept. 2021)
1. grein                                                                                  
Umsóknum skal skila með rafrænum hætti hér á heimasíðu Kjalar stéttarfélags www.kjolur.is Frumrit reikninga skal síðan senda með árituðu bókunarnúmeri rafrænu umsóknarinnar til skrifstofu Kjalar Skipagötu 14 pósthólf 75 602 Akureyri.

2. grein
Umsækjendur skulu vanda frágang umsókna sem þeir senda stjórn sjóðsins, þar sem kemur fram lýsing á því námskeiði eða verkefni, sem styrkurinn skal renna til, áætlaður kostnaður, hvenær fyrirhugað er að sækja námskeiðið eða stunda verkefnið, sem styrkur er veittur út á og aðrar þær upplýsingar, er sjóðsstjórn kann að telja nauðsynlegar.

Heimilt er að endursenda ófullnægjandi umsóknir.

3. grein
Kostnaður umsækjenda við nám, námskeið, námsstefnur eða sambærilega þekkingaröflun, sem tengja má starfi hans og flokka má undir starfs- eða endurmenntun, er styrkhæfur að hluta eða öllu leyti. Sömuleiðis kostnaður vegna náms við framhaldsskóla og tölvunámskeið, þó svo að umsækjandi vinni ekki að staðaldri við tölvu. Umsækjandi getur einungis einu sinni fengið hámarksfjárhæð í styrk til sama verkefnis. Endurhæfingarmenntun, sem félagsmaður aflar sér í kjölfar þess að staða hans var lögð niður, er einnig styrkhæf á sama hátt. Lífsleikninámskeið eru styrkhæf að hluta.
Uppihald eða bein laun greiðir sjóðurinn ekki, né kostnað sem greiddur er af öðrum aðilum.

4. grein
Einungis félagsmenn Kjalar stéttarfélags starfsmanna í almannaþjónustu geta fengið styrk úr sjóðnum og þurfa þeir að hafa verið félagar í a.m.k. 6 mánuði. Heimilt er sjóðstjórn að taka tillit til uppsafnaðra réttinda hjá öðrum sjóðum innan BSRB félaga. Félagsmenn í fæðingaorlofi geta nýtt sér áunninn rétt ef þau velja að greiða stéttarfélagsgjöld á meðan á orlofi stendur. Félagsmenn í atvinnuleit geta nýtt sér áunninn rétt ef þeir velja að greiða stéttarfélagsgjöld á meðan á atvinnuleit stendur.

5. grein
Umsækjandi verður að vera í starfi, bæði þegar hann sækir um styrkinn og þegar hann notar hann.Ef starfshlutfall umsækjanda er minna en 50% skal hlutfall hámarksfjárhæðar skv. 6. gr. skerðast í réttu hlutfalli við það. Sama á við um elli- eða örorkulífeyrisþega.

6. grein
Hámarksfjárhæðir:

Sjóðstjórn setur reglur um hámarksfjárhæðir og skulu þær endurskoðaðar ár hvert gilda frá 1. maí 2018.

1.

Félagsmaður með 1 til 5 ára félagsaðild
getur að hámarki fengið
  kr. 140.000 í styrk
á tveggja ára tímabili.

 

2.

Félagsmaður með 5 ára félagsaðild 
getur að hámarki fengið
  kr. 170.000 í styrk 
á tveggja ára tímabili.


Vegna: 

a)

Ráðstefnur, námsstefnur, kynnisferðir erlendis ...... kr. 100.000
Skilyrði fyrir styrkveitingu er að fyrir liggi formleg dagskrá frá gestgjafa, sem verður að vera amk. 8 klst. að lengd og gerð er góð grein fyrir innihaldi sem tengist starfi umsækjanda. Skila skal stuttri greinargerð að ferð lokinni. Greitt er fargjald hótel/gistikostnaður og ráðstefnu- eða námskeiðsgjald.

b)

Ráðstefnur, námsstefnur, kynnisferðir innanlands ...... kr. 50.000
Skilyrði fyrir styrkveitingu er að fyrir liggi formleg dagskrá frá gestgjafa, sem verður að vera amk. 6-8 klst. að lengd og gerð er góð grein fyrir innihaldi sem tengist starfi umsækjanda. Skila skal stuttri greinargerð að ferð lokinni. Greitt er fargjald hótel/gistikostnaður og ráðstefnu- eða námskeiðsgjald.

c)
Lífsleikninámskeið án beinnar tengingar við starf, 75% af gjaldi, hámark árlega ...... kr. 40.000

d)
Almenn ökuréttindi styrkt að hámarki ...... kr. 60.000

e)
Aukin ökuréttindi ...... kr. 100.000

f)
Nám/námskeið til starfsréttinda án beinnar tengingar við starf

g)

Til kaupa á hjálpartækjum fyrir lestrar- og ritstuðning allt að 90% styrk vegna kaupa á hjálpartækjum ætluðum til stuðnings við lestur og skrift. Heildarstyrkur miðast við hámarksupphæð skv. almennum reglum sjóðsins.

h)
Ef félagsmenn hefur ekki nýtt sér rétt sinn síðustu sex ár, þá á hann rétt á styrk allt að kr. 450.000.- fyrir eitt samfellt nám/námskeið skv. reglum sjóðsins. Ferðakostnaður vegna náms getur að hámarki orðið kr. 80.000.- sem hluti af kostnaði náms/námskeiðs í þessu tilviki.

i)
Félagsmenn sem hafa annað móðurmál en íslensku geta sótt um endurgreiðslu vegna 150 stunda íslenskunáms eftir mánaðar félagsaðild. Heildarstyrkur miðast við hámarkupphæð skv. almennum reglum sjóðsins.


Um greiðslur úr sjóðnum:
Greiðslur vegna aksturs geta aldrei verið hærri en einn fjórði af kílómetragjaldi sem Ferðakostnaðarnefnd ákvarðar að greiða skuli starfsmönnum ríkisins vegna afnota launagreiðanda af bifreið launamanns. Fargjald sérleyfisbíla og strætó. Greiðslur innanbæjar eru ekki greiddar.  Greiðslur vegna flugfargjalda í innanlandsflugi getur aldrei verið hærra en 72% af fríðindasæti.

Sjóðstjórn getur ekki heimilað frávik frá hámarksfjárhæðum. Þó getur sjóðsstjórn heimilað færslu úthlutunar milli tveggja tímabila enda sé það nauðsynlegt vegna framvindu námsins. Þá hækkar hámarksfjárhæð úthlutunar á yfirstandandi tímabili en kemur til samsvarandi skerðingar á hámarksfjárhæð þess næsta. Ekki er heimilt að færa úthlutun á yfirstandandi tímabil, af því næsta, hafi það verið gert árið áður.

7. grein
Greiðslur úr sjóðnum fara fram eftir að umsækjandi hefur gert grein fyrir kostnaði með því að leggja fram frumrit reikninga. Reikningar vegna námskeiðs- eða skólagjalda skulu vera númeraðir og stimplaðir og eiga sannanlega uppruna sinn í bókhaldi viðurkenndrar námsstofnunar. Einnig skal fylgja með staðfest skólasókn við viðkomandi skóla og eru skólagjöld ekki greidd út fyrr en við upphaf skólaárs eða skólaannar.

Aðrir reikningar, s.s. vegna ferðakostnaðar skulu vera númeraðir og stimplaðir og sannanlega tilkomnir vegna kostnaðar við nám eða verkefni. Reikningurinn skal einnig vera merktur með nafni og kennitölu sjóðsfélaga.

Styrkur er ekki greiddur fyrr en einum mánuði áður en nota á hann eða að: ferð lokinni og námi loknu eða námskeiði og ákveður sjóðsstjórn það í hverju tilfelli fyrir sig og kemur þá fram í svari til viðkomandi vegna styrksveitingarinnar. Hafi styrkur ekki verið tekinn út innan níu mánaða frá dagsetningu tilkynningar um styrkveitingu, fellur styrkurinn niður.

8. grein
Félagar Kjalar stéttarfélags sem njóta elli eða örorkulífeyris hafa heimild til að sækja um styrk þó það miði ekki beinlínis að reglum í 3. grein, enda hafi síðasta starf verið innan raða Kjalar.

9. grein
Félagsmaður á ávallt rétt á að vísa erindi sínu á ný til stjórnar sjóðsins ef hann er ósáttur við afgreiðslu á umsókn sinni. Stjórin skal þá ávallt fjalla um umsókninsa aftur á næsta fundi. 

10. grein
Reglur þessar samþykktar þann 13. apríl 2018 og taka gildi frá 1. maí 2018