Fræðslusjóður - einstaklingsstyrkir

Markmið                                                                                                                                                                            

Markmið sjóðsins er að auka hæfni sjóðsfélaga og möguleika þeirra til starfsþróunar í starfi eða eftir atvikum að styrkja þá til sí- og endurmenntunar. Þannig geti sjóðsfélagar bætt við og/eða endurnýjað menntun sína og viðhaldið virði sínu á vinnumarkaði.

Sækja um

Réttindi í sjóðnum

 • Einungis félagsfólk Kjalar stéttarfélags getur fengið styrk úr sjóðnum og þarf það að hafa greitt félagsgjöld í a.m.k. 6 mánuði á síðustu 12 mánuðum.
 • Við ákvörðun styrkupphæðar er miðað við greidd félagsgjöld síðustu 12 mánaða. Til þess að njóta fullra réttinda í sjóðinn þurfa félagsgjöld að vera a.m.k. kr. 20.000,-. Hlutastarfandi er veittur styrkur í hlutfalli við greidd félagsgjöld sl. 12 mánuði.
 • Félagsfólk þarf að vera í starfi bæði þegar sótt er um styrk og hann notaður.
 • Stjórn sjóðsins er heimilt að taka tillit til uppsafnaðra réttinda hjá öðrum sjóðum innan BSRB félaga og annarra eftir atvikum eða sérstökum samningum milli félaga.
 • Félagsfólk sem ekki hefur íslensku að móðurmáli getur sótt um styrk vegna íslenskukennslu eftir að hafa greitt félagsgjald í einn mánuð, þó aldrei hærri upphæð en hámarksréttur segir til um.
 • Félagsfólk í atvinnuleit sem greiðir stéttarfélagsgjöld getur nýtt sér áður áunninn rétt.
 • Falli greiðslur í sjóðinn niður vegna veikinda, fæðinga/foreldraorlofs eða launalauss leyfis skal meðhöndla þann tíma eins og um greiðslur hafi verið að ræða svo framarlega sem ráðningarsamband sé virkt, skila þarf inn staðfestingu atvinnurekanda á því.
 • Félagsfólk sem lætur af störfum vegna aldurs eða örorku heldur aðild að sjóðnum í 24 mánuði eftir að greiðslu iðgjalda lýkur.

 

Hvað er styrkt?

  • Nám í framhaldsskóla og nám sem eykur almenna starfshæfni til dæmis á sviði tölvutækni, sjálfsstyrkingar og tungumála er styrkhæft óháð starfi, allt að kr. 150.000.
  • Lífsleikninámskeið (tómstundanámskeið) og starfsréttindanáms án beinnar tengingar við starf, allt að kr. 130.000,- á 12 mánaðar tímabili. Aldrei er þó greitt meira en sem nemur 80% af námskostnaði.
  • Styrkur vegna ökuréttinda og aukinna ökuréttinda, allt að kr. 150.000,-
  • Grunnnám og meistaranám á háskólastigi er styrkt, allt að kr. 75.000,- á 12 mánaðar tímabili.
  • Skipulagðar ráðstefnur, náms- og kynnisferðir sem tengjast starfi, innanlands sem og erlendis, allt að kr. 130.000,- Séu sambærileg námskeið þegar í boði innanlands er ekki greiddur ferðakostnaður ef námskeiðið er haldið erlendis.
  • Ferðakostnaður innanlands vegna þekkingaöflunar samkvæmt nánari skilgreiningum. Ef vegalengd frá lögheimili að námsstað eða millilandaflugvelli er lengri en 100 km eru greiddar kr. 25.000,- að hámarki á 12 mánaða tímabili. Ef vegalengd er lengri en 250 km eru greiddar allt að kr. 50.000,- að hámarki á 12 mánaða tímabili. Skila þarf inn staðfestingu á mætingu frá skóla/fræðsluaðila.

Hvað er ekki styrkhæft:

  • Uppihald og fæðiskostnaður, ferðir innan borga og sveitarfélaga, bensínkostnaður, launatap og námsgögn.
  • Námskeiðskostnaður maka, barna, eða aðra nákomna er ekki styrktur.
  • Námskeiðskostnaður sem þá þegar hefur verið styrktur úr öðrum sjóði er ekki styrktur.

Hámarksfjárhæðir styrkja

  • Félagsfólk getur að hámarki fengið allt að kr. 150.000,- í styrk á 12 mánaðar tímabili.
  • Félagsfólk sem ekki hefur nýtt rétt síðustu 36 mánuði á rétt á styrk allt að 350.000,- fyrir eitt samfellt nám/námskeið samkvæmt reglum sjóðsins að uppfylltum skilyrðum 2. gr. úthlutunarreglna þessa.

Styrkir til atvinnuleitenda og foreldra í fæðingarorlofi

Sá sjóðsfélagi sem verður atvinnulaus og greiðir gjald til félagsins af atvinnuleysisbótum á rétt á styrk miðað við réttarstöðu hans þegar hann varð atvinnulaus.

Sjóðsfélagi í fæðingarorlofi getur nýtt sér áunninn rétt ef hann hefur valið að greiða stéttarfélagsgjöld á meðan á orlofi stendur.

Hvernig er greitt úr sjóðnum?

Það er skilyrði fyrir styrkveitingu að félagsmaður skili inn löglegum reikningi. Reikningur skal vera á nafni félagsmanns þar sem fram kemur nám/námskeiðslýsing, nafn og kennitala fræðsluaðila. Ef ekki kemur fram staðfesting á greiðslu á reikningi þarf að skila til viðbótar staðfestingu á greiðslu, t.d. úr heimabanka eða greiðslukvittun frá viðkomandi skóla/fyrirtæki. Reikningur má ekki vera eldri en 12 mánaða og ekki gefinn út fyrir þann tíma sem félagsmaður öðlast rétt í sjóðnum.
Styrkir vegna náms í skólum er ekki greiddur út fyrr en skólaönn er hafin og staðfesting frá skóla fylgir um skólavist.

Þegar um kynnisferðir og ráðstefnur er að ræða þarf að koma bréf frá stofnun/fyrirtæki/vinnustað umsækjanda, þar sem upplýst er um tilhögun, tilgang og markmið ferðarinnar. Auk þess skal fylgja dagskrá ferðar (lengd faglegrar dagskrár skal vera að lágmarki 8 klukkustundir og dreifast á a.m.k. tvo daga). Rökstyðja þarf staðarval náms. Bréf þetta skal vera áritað af yfirmanni. Auk þess þarf að sýna afrit af farseðli eða hliðstæðar kvittanir vegna útlagðs ferðakostnaðar.

Þegar þessu hefur verið fullnægt er styrkur greiddur sem næst í tíma, þó er styrkur aldrei greiddur út fyrir fram heldur að ferð lokinni og að seta á styttri námskeiðum sé lokið.

Ef styrks er ekki vitjað innan 6 mánaða frá afgreiðslu umsóknar fellur hann niður.

Frá Ríkisskattstjóra

Námskeiðsstyrkir eru skattskyldir, en heimilt að færa kostnað til frádráttar ef námskeiðið tengist starfi styrkþega.
Óheimilt er að færa frádrátt á móti styrkjum vegna námskeiða sem varða tómstundagaman eða annað það sem telst eingöngu persónulegur kostnaður.

Samþykktir fyrir fræðslusjóð Kjalar

Samþykktir (desember 2022)

Verklags- og úthlutunarreglur fyrir fræðslusjóð Kjalar

Verklags- og úthlutunarreglur (desember 2022, taka gildi frá og með 01.01.2023)